Tentipi Blog Header

We make premium quality Nordic Tipi tents - designed for the extremes. They're cool in summer, and warm in winter - with portable heaters for true comfort.

Subscribe via RSS
Use Fire Safely Icon
Fire Safety Advice

Hyresavtal Tentipi AB

Tentipi Hyresavtal

§ 1 Tillämplighet Nedanstående villkor skall gälla om annat inte avtalats skriftligen mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 2 Leverans och Återlämning All hyresmaterial levereras fritt uthyrarens hyresförråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till ythyrarens förråd under normala öppettider. Om den hyrda varan returneras till uthyraren med något fraktbolag gäller datumstämplat inlämningskvitto som återlämningsdag.Om fraktbolag nyttjas för returen är det  hyrestagarens ansvar att godset emballeras väl, samt att det packas på ett sätt som förhindrar att transportskador uppstår. Hyresmaterialet skall returneras förpackat på det vis som det lämnade uthyrarens lager. Tält och tillbehör ska förpackas i sitt originalemballage när sådant skickats med. Kontrollera att allt som plockats upp ur en förpackning packas ner i samma. Kontrollera serienummer på produkter mot numret på påsen. På tälten sitter serienumret på insidan av blixtlåset. Avvikelser från§2 debiteras hyrestagaren enligt löpande timtaxa och gällande listpris för komponenter.

§ 3 Reklamation Uthyraren utlämnar den förhyrda materielen i användningsdugligt och utprovat skick. Eventuell anmärkning mot utlämnade materiel skall skriftligen anmälas till uthyraren senast tre dagar efter mottagandet.

§ 4 Hyrestid Hyrestiden räknas från det datum som hyrestagaren vill ha varan. Uthyraren skall leverera varan i sådan tid att datumet hyrestagaren bestämt ej överskrids. Uthyraren tar dock inget ansvar för extra kostnader som uppstår hos hyrestagaren på grund av förseningar hos fraktbolag. Hyrestid räknas t.o.m. det datum som varan returneras till uthyrarens förråd. Vid transport med något fraktbolag gäller datumstämplat inlämningskvitto som sista hyresdag.

§ 5 Hyresberäkning Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislistor som kan komma att justeras under hyresperioden. Återlämnas varan innan hyrestiden gått ut krediteras kvarvarande hyresperiod med halva dagskostnaden.

§ 6 Andrahandsupplåtelse Hyrestagaren får varken hyra ut hyresmaterialen eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta hyresavtal till annan.

§ 7 Användning Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Hyresmaterialen får icke användas eller utföras ur Sverige utan särskilt skriftligt tillstånd.

§ 8 Tillsyn och vård Hyresmaterial skall vårdas väl av hyrestagaren. Vid återlämnandet skall hyresmateriel vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras hyrestagaren härför.

§ 9 Skador och förlust Under den tid som hyresmaterielen är i hyrestagarens besittning, d.v.s. till dess uthyraren återfått varan till sitt lager, ansvarar hyrestagaren för förlust av hyresmaterielen och för skada på materielen, dock inte för vad som kan anses utgöra normal förslitning. Ej återlämnade varor debiteras till nyanskaffningsvärde.

§ 10 Reparationer Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren, eventuellt underhåll och reparation utanför landets gränser debiteras hyrestagaren. Reparationer av skador som ej kan hänföras till normalt slitage debiteras hyrestagaren enligt uthyrarens gällande prislista.

§ 11 Följdskador Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning och placering av hyresmaterialen under hyrestiden.

§ 12 Betalningsvillkor Hyresbeloppet gäller inklusive moms. Frakt tillkommer alltid i de fall uthyrd vara skickas med fraktbolag. Betalning av hyrd vara sker mot postförskott, efterkrav, förskottsbetalning eller kontant.

§ 13 Hävning Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återta den uthyrda materielen. Återtagandet sker på hyrestagarens bekostnad.

§ 14 Tvist Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol i Norrbottens län om inte parterna enas om skiljeförfarande.

Leave a Comment